Fjerde kvartal: Positiv utvikling for norsk luftfart i 2022

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Totalt reiste 44,7 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2022. Det er en dobling i flytrafikken målt i antall passasjerer sammenlignet med 2021. Passasjertallet for 2022 er likevel 17 prosent lavere enn i 2019.

Flytrafikken i 2022 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 99 prosent sammenliknet med 2021. Antall flybevegelser i 2022 økte med 27 prosent sammenliknet med 2021. Det er en nedgang på 9 prosent fra 2019.

Endrede reisevaner

– Konsekvenser av endrede reisevaner, usikkerhet som følge av krigen i Ukraina, høy prisvekst, lang bestillingstid for norske pass, økt rentenivå, samt streik og kapasitetsproblemer innen luftfarten bidro til at trafikken ikke er tilbake på nivået den var på før pandemien, sier konserndirektør i Avinor, Abraham Foss.  

I første halvdel av 2022 var innhentingen sterkest blant ferie- og fritidsreisende, men i siste halvdel var det også en tydelig økning blant forretningsreisende. Ved utgangen av 2022 var andelen fritidsreisende og forretningsreisende ganske likt bak nivået i 2019.

Fortsatt en krevende finansiell situasjon for Avinor

Egenkapitalandelen, beregnet i henhold til vedtektene, er per årsslutt 39,1 prosent. For 2023 er egenkapitalkravet justert ned fra 40 til 37 prosent.

– Oppskalering av driften for å møte økt trafikk, blir nøye avveid mot økte driftskostnader. I tillegg blir prosjektporteføljen kontinuerlig vurdert og prioritert. En ekstraordinær høy prisstigning for bygg- og anleggsprosjekter representerer en økt risiko i Avinors prosjektportefølje, sier Foss.

Driftsinntekter i 2022 utgjorde 10.389 mill. kr, en økning på 11,5 prosent sammenliknet med 2021.

Samlede driftskostnader i 2022 utgjorde 9.609 mill. kr sammenliknet med 8.485 mill. kr i 2021, en økning på 13,2 prosent.

– Det er særlig økning i volumavhengige kostnader til personell og sikkerhet, samt sterk vekst i kraftkostnader som bidrar til prosentvis høy økning i driftskostnadene. Kostnadsutviklingen må dermed ses i sammenheng med vesentlig større trafikk samt generelt høy prisvekst på flere innsatsfaktorer i 2022, opplyser Foss.

Konsernet hadde for 2022 et resultat etter skatt på 402 mill. kr sammenliknet med 208 mill. kr i 2021. Resultatet for 2021 inkluderte tilskudd fra staten på 3.800 mill. kr før skatt, mens Avinor ikke har mottatt tilskudd fra staten i 2022.

Disse hendelsene preget fjoråret

Oslo lufthavn var i 2022 den mest punktlige på avganger blant Europas 20 største lufthavner, og har også blitt kåret til den beste lufthavnen i Europa når det kommer til landinger som sparer utslipp og reduserer støy.

Utrullingen av fjernstyrte tårn har god framdrift. Etter overføringen av driften på Svolvær lufthavn ved utgangen av januar 2023 fjernstyres totalt ni flyplasstårn fra tårnsenteret i Bodø.

I desember 2022 vedtok konsernstyret i Avinor utbyggingen av ny lufthavn i Bodø. Et samarbeid mellom Bodø kommune, Forsvaret og Avinor har ledet frem til at Avinor vil bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i 2029. Kostnadsrammen for prosjektet er 7,2 mrd. kr hvor Avinor skal bidra med 2,6 mrd. kr.

De forberedende anleggsarbeidene på ny lufthavn Mo i Rana startet opp i september 2022. Det pågår en prosess med å få på plass avtale om full tiltredelse til tomten før videre anleggsarbeid kan påbegynnes. Prosjektet har en kostnadsramme på 3,3 mrd. kr som finansieres av andre aktører enn Avinor.

Økt oppmerksomhet på sikkerhet rundt kritisk norsk infrastruktur medfører ytterligere søkelys på ulovlig droneaktivitet. Det er gjort flere observasjoner av ulovlig dronebruk rundt Avinor sine lufthavner, noe som har ført til at enkelte lufthavner har blitt stengt i kortere perioder.

– Avinor viderefører forsterkede tiltak for å overvåke situasjonen. Utover dette, samt redusert overflyvningstrafikk i norsk luftrom, har krigsutbruddet i Ukraina ikke medført store operative konsekvenser, avslutter Foss.  

Se alle kvartalsmeldinger på avinor.no her.

Foto: Avinor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *