Pandemien svekker Avinors inntjening

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Avinors resultat og soliditet er kraftig svekket av koronakrisen. Statens kapitaltilskudd sikrer videre drift. Det samlede bortfallet av lufthavnavgifter og kommersielle inntekter for Avinor anslås å bli i nivå 7 til 8 milliarder kroner for regnskapsåret 2020.

Tiltakene som er innført for å begrense smittespredning i befolkningen, har kraftig redusert etterspørselen etter flyreiser. Flyselskapene har justert ruteproduksjonen og har i likhet med Avinor iverksatt permitteringer.

For å avhjelpe flyselskapene finansielt, har regjeringen suspendert store deler av Avinors lufthavnavgifter i perioden fra og med 13. mars til og med 31. oktober 2020. 

Etter tilførsel av kapital fra eier hadde Avinor-konsernet i første halvår et resultat etter skatt på minus 107 millioner kroner. Flytrafikken 1. halvår 2020 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner ble redusert med 55,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I andre kvartal isolert var nedgangen 85,4 prosent.

Tilskudd fra eier 30. juni påvirker kvartalstallene
19. juni 2020 ble det vedtatt i Stortinget å gi Avinor tilskudd på opptil 4 270 millioner kroner, samt å gi ett års betalingsutsettelse av avdragene på selskapets statsgjeld. I tillegg ble det gitt utbyttefritak for 2019. Tilskudd fra eier på 2 170 millioner kroner ble utbetalt
30. juni 2020, og påvirker dermed kvartalstallene i stor grad.

Tilskuddet fra eier er et helt avgjørende bidrag for å opprettholde det finansielle grunnlaget for Avinors virksomhet.

Dag Falk-Petersen, Avinor konsernsjef.

Kostnadsreduksjoner iverksatt

Tiltak for å sikre konsernets finansielle status på lengre sikt er iverksatt, og ytterligere tiltak er under planlegging. Tiltakene er med på å sikre fortsatt drift i konsernet samt at prioriterte iverksatte og planlagte investeringsprosjekter kan videreføres. 509 ansatte var helt eller delvis permittert ved utgangen av 2. kvartal 2020. Virusutbruddets ringvirkninger på lengre sikt medfører at pandemien er vurdert som en nedskrivningsindikator for konsernets kontantgenerende enheter, lufthavndrift og flysikring.

Hovedfokus for Avinor nå er å ivareta sikker og stabil drift, samt beredskap under koronapandemien. I tillegg er det innført smittevernstiltak som gjør reisene over våre flyplasser trygge. Drift og infrastruktur tilpasses redusert trafikkvolum for å minimere egne ansattes eksponering for smitte og for å ha reserver som kan erstatte mannskap som får smitte eller blir satt i karantene. Målet er et lønnsomt Avinor etter at koronapandemiens virkninger er over, slik at vi kan fortsette å levere sikker og stabil drift og sørge for et godt lufthavntilbud i hele landet.

Dag Falk-Petersen, Avinor konsernsjef.

Reduserte investeringer og nye oppdrag

Årets investeringer er redusert i nivå 1 milliard kroner i forhold til opprinnelig plan. Avinor vil fortsatt gå videre med å utvide terminalen i Tromsø, bygge helikopterterminaler i Kristiansund og Hammerfest, forlenge rullebane i Kirkenes og gå inn i forprosjektfasen av lufthavnprosjektet i Bodø. Avinor skal også fullføre utbyggingen av non-Schengen-området på Oslo lufthavn, men etter en redusert modell.

Avinor mottok 27. mai 2020 et oppdragsbrev der Samferdselsdepartementet ønsker at Avinor overtar den videre prosessen med bygging av ny lufthavn Mo i Rana. I samsvar med oppdragsbrevet har Avinor lagt frem en fremdriftsplan for ny lufthavn Mo i Rana.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *